Ákos, Bartha
Bartha Ákos

Alapadatok

Bartha Ákos
Beosztás: MTA posztdoktor
Témacsoport: Horthy-korszak témacsoport
Telefon: 224-6700/670
e-mail: bartha.akos@btk.mta.hu

Status:

Research Team: Interwar History

Phone: + 36 1 224-6700/670

Email: bartha.akos@btk.mta.hu

Életrajz

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1982. 07. 10.

MUNKAHELYEK

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs (posztdoktor kutató)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyar Történelmi Társulat, tag (2010–)

Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya, köztestületi tag (2013–)

Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Irodalmi és Nyelvi Szekció, tag és titkárhelyettes (2014–2015) elnök (2015–)

Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, tag (2015–)

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Horthy-kori témacsoport, Vidéktörténeti témacsoport (2015–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata Elnökségének elismerő oklevele az egyetem hallgatóinak érdekében kifejtett kimagasló szakmai és közéleti tevékenységért (2010. 07. 03.)

Magyar Tudományos Akadémia – Debreceni Akadémiai Bizottság: Díjnyertes pályázat PhD képzésben résztvevő vagy PhD fokozattal rendelkező pályakezdő kutatóknak („Új eredmények és modern nézőpontok a helytörténeti kutatásokban”) (2012. 02. 06.)

Publikációk

Publikációs lista

I. Könyv, önálló kiadvány

„…Rend- és rangkülönbség nélkül…”: Szemelvények a berettyóújfalui folyóiratok szépirodalmi rovataiból (1867–1918), Összeállította, a szöveget gondozta és a bevezető tanulmányt írta: Bartha Ákos. Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek, (2010) IV. 59.

Recenzió:
Török Péter, Egy új levéltári sorozat. A Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek, Levéltári Szemle, 2012/4, 53–55.

Falukutatás és társadalmi önismeret: A Sárospataki Református Kollégium faluszemináriumának (1931–1951) történeti kontextusai. Sárospatak, 2013. 328.

Recenziók:
Dancs László,A sárospataki faluszeminárium történeti tanulságai, Zempléni Múzsa, 2013/3, 95–96.
Trencsényi Imre, Régi történet – új megközelítésben, Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, 2013/4, 23.
Papp István, Új értelmezések a falukutatásról, Múltunk, 2014/1, 268–275.
Kósa László, „Céltudatos nemzetnevelői program”, Kommentár, 2014/1, 119–123.
Ötvös László, Sárospataki falukutatás. Újszászy Kálmán emlékére, Református Tiszántúl, 2014/1, 17–18.
Csikós Gábor, Bartha Ákos: Falukutatás és társadalmi önismeret, Századok, 2014/3, 818–819.
Paár Ádám, „Tanulni népet…”, Forrás, 2015/12, 9p. (megjelenés előtt)

Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára: Életútinterjú. Az interjút készítette: Bartha Ákos. Szerk.: B. Nagy Tünde. Bp., 2014. 215.

II. Tanulmány, esszé, könyvfejezet

Az érem két oldala: Hivatalos falukutatók – népi szociográfusok. Jászkunság, az MTA Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Tudományos Egyesület folyóirata, (2008) 1–2. 136–161.

„Az autoritás mankói” (Kísérlet Nagy Lajos Kiskunhalom című művének antropológiai olvasatára). Studia Litteraria, Debreceni Egyetem Magyar- és Kultúratudományi Intézetének Kiadványa, XLVII. (2009) 36–65.

Egyetemi falukutatás a két világháború között Debrecenben. Gerundium, Egyetemtörténeti Közlemények, (2010) 1. 43–58.

Szaktudomány vagy szépirodalom? Szociográfia a Horthy-korszakban. Debreceni Disputa, (2010) 4. 48–54.

Berettyóújfalu sajtóéletének szépirodalmi értékei 1920 előtt. Bihari Diéta, VI–VII.(2010) 145–159.

Magyarország első Nemzeti Munkatábora – a sárospataki diákok útépítése. Sárospataki Füzetek, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia kiadványa, (2010) 4. 59–81.

Falukutatás, falumisszió vagy falumunka? A sárospataki faluszeminárium és a két világháború közti magyar falukutatás. Zempléni Múzsa, társadalomtudományi és kulturális folyóirat, (2011) 1. 26–37.

Élet Berettyóújfaluban a dualizmustól a rendszerváltozásig = Berettyóújfalu az újkőkortól napjainkig. Szerk. Kállai Irén. Berettyóújfalu, 2011. 50–78.

„…S a buborék felszáll…” A kollégiumi népkutatás hagyományai Sárospatakon, a faluszeminárium megalakulása előtt. Néprajzi Látóhatár, (2011) 3. 5–59.

Egy dokumentum a sárospataki faluszeminárium (1931–1951) történetéből. Sárospataki Füzetek, (2011) 1. 97–104. (Forrásközlés.)

Történelmi tapasztalat mint mentális valóság. A történelemoktatás és a történetírás néhány kérdése a személyes emlékezet tükrében (Szilágyi Zsolttal közösen). Forrás, szépirodalmi, szociográfiai, művészeti folyóirat, (2011) 7–8. 225–242.

Adalék a sárospataki faluszeminárium (1931–1951) felvidéki vonatkozásaihoz. Kapcsolatok az első bécsi döntéstől 1945-ig = Szemelvények ötszáz év magyar történelméből. Szerk. Antos Balázs, Tamás Ágnes. Szeged, 2011. 117–131.

Berettyóújfalu XX. századi emlékezete Dr. Barcsay László emlékirataiban = Interdiszciplinaritás a régiókutatásban.Szerk. Bartha Ákos, Szálkai Tamás, Szendrei Ákos. Debrecen, 2011. 100–111. (Elektronikus tanulmánykötet.)

A falukutatás filozófiája. Újszászy Kálmán két világháború közti eszmerendszere és a falumunka. Hitel, irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat, 2011. december. 96–116.

Iskola a határon. 20. századi felvidéki életutak és dokumentumok a sárospataki Faluszemináriumi Kéziratokban. Mediárium, A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének folyóirata, (2012) 4.  5–25.

Népi szociográfia a népiek előtt? Egy korai falurajz a sárospataki faluszemináriumból = Principium. Pályánk kezdetén.Szerk. Lukács Anna. Debrecen, 2012. 9–21.

A két világháború közti román földbirtokrendezés. Korunk, erdélyi magyar kulturális folyóirat, (2012) 6. 83–89.

Csoportkohéziók és széttartó narratívák. Egy társadalomrajz a két világháború közti sárospataki diákságról. Educatio, (2012) 2. 321–327.

A két világháború közti csehszlovák, jugoszláv és román földbirtokrendezés. Valóság, (2012) 10. 96–112.

„Interdiszciplináris régiókutatás” 1945 után: a sárospataki faluszeminárium példája = Interdiszciplinaritás a régiókutatásban II. (elektronikus tanulmánykötet).Szerk. Bartha Ákos, Szálkai Tamás, Szendrei Ákos. Debrecen, 2012. 31–55.

Utak a földreformhoz és a megvalósult földreform. Történeti Tanulmányok, XVIII. 2010 (2012), 163–181. (Acta Universitas Debreceniensis Series Historica LXII.)

A Sárospataki Református Főiskola faluszemináriuma (1931–1951). Tér és Társadalom, (2013) 1. 149–158.

Falukutatás a kiépülő diktatúra árnyékában. A sárospataki faluszeminárium 1945 és 1951 között. Valóság, (2013) 3. 51–70.

Közelítések a szociográfia fogalmához. Forrás, (2013) 5. 92–101.

A földkérdés mentén: Népiek és konzervatívok a két világháború közti Magyarországon. Kommentár, (2013) 3. 48–59.

Népkutató cserkészek Sárospatakon az 1920-as években = Interdiszciplinaritás a régiókutatásban III. Szerk. Bartha Ákos, Szálkai Tamás. Debrecen, 2013. 79–93.

A könyv útja „a néphez”: Hatalmi attitűdök és olvasási szokások a 20. századi Magyarországon. Kommentár, (2013) 6. 28–41.

A Nagy Háború füstje. Hitel, (2014) 2. 8–22.

A könyv útja „a néphez”. Iskolakultúra, (2014) 2. 55–66.

Márai a múló polgárságról = Emlék, emlékezet, életút. Szerk. Deáky Zita, Smid Bernadett. Bp., 2014. 157–165.

A harmadikutas Márai vallomásai. Irodalmi Jelen, (2014) 5. 92–101.

A népi szociográfia elmélete és gyakorlata: Kovács Imre és A néma forradalom. Szociológiai Szemle, (2014) 2. 116–138.

Szellemi munkások, kultúrdzsentrik, egyebek: magyarországi (ál)értelmiségi pozíciók fiataloknak = Lámpást adott-e az Úr kezünkbe? (A Jövő Értelmisége Projekt kiadványa.) Szerk. Pogrányi Lovas Miklós. Kárpát-Ifjúsági Egyesület, 2015. 15–19.

A sárospataki faluszeminárium vándorkönyvtár-akciója = Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. Szerk. Bartha Ákos, Szálkai Tamás. Debrecen, 2014. 47–61.

Tojástánc a populizmusok körül: A magyar népi mozgalom fogalmi keretei és regionális dimenziói. Múltunk, (2014) 4. 58–105.

Kelet-(Közép-)Európa agrárpopulizmusai és a magyar népi mozgalom = Magyar Látóhatár: Borbándi Gyula emlékkönyv. Antológia, Lakitelek, 2015. 45–73.

Egy mélytengeri hal szárazon. Sértő Kálmán – az „urbánus”, a népi, a hungarista. METSZETEK: A Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézetének online társadalomtudományi folyóirata, 2015/2. 28–50.

History of the Hungarian Populist Movement: 1920–1990 (by István Papp). Hungarian Historical Review, 4. (2015) 1. 215–219.

Néhány észrevétel Karády Viktor A magyar nemzetiségi statisztika a 'zsidó térfoglalásig' és az 'őrségváltásig' című tanulmányával kapcsolatban, socio.hu. 2015/2. 21–23.

A nép szolgálatában (Népszolgálat – A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében). Múltunk, (2015) 3. 242–254.

A népi szociográfia elmélete és gyakorlata = Így kutattunk mi. Tudományos cikkgyűjtemény I. TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Program, 2015, 160–162.

III. Könyvismertetés, recenzió, bírálat

Hivatalos Falukutatók (Hivatalos Falukutatók, szerk.: Bíró Judit). Szkholion, a Debreceni Egyetem BTK–HÖK művészeti és szakfolyóirata, (2008) 1. 88–92.

Tényfeltárás kisebbségben (Cseke Péter, A magyar szociográfia erdélyi műhelyei). Tiszatáj, irodalmi folyóirat, (2010) 1. 108–110.

Történelem alulnézetből (Csonka Mihály élete és világképe, szerk.: Romsics Ignác). Forrás, (2011) 10. 109–112.

Az elveszíthető múlt nyomában (Gyáni Gábor, Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem). Korall, társadalomtörténeti folyóirat, 44. (2011) 194–201.

Földek és emberekösszegyűjtése. A kommunista diktatúra vidéki terei. (Ö. Kovács József: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában. A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete 1945–1965.). Kommentár, (2012) 4. 113–118.

Erdei és a népiek (Bognár Bulcsu: A népies irányzat a két háború között. Erdei Ferenc és a harmadik út képviselői). Hitel, (2012) 10. 116–122.

Társadalomtörténetünk kaktusza (Bognár Bulcsu: Népi szociográfia és társadalomtudomány. Írások Erdei Ferenc szociográfiáinak /1931–1944/ társadalomszemléletéről). Budapesti Könyvszemle, (2012) nyár, 98–103.

Baj-társak a két világháború közötti Magyarországon (Kerepeszki Róbert: A Turul Szövetség 1919–1945). Magyar Szemle, (2013) 1–2. 144–149.

Populistákról (nem csak) populárisan (Papp István: A magyar népi mozgalom története: 1920–1990). Múltunk, (2013) 1. 283–290.

Fogalmak hálójában (Gyáni Gábor: Nép, nemzet, zsidó). Valóság, (2013) 11. 108–113.

The liquidation of peasant society in a communist dictatorship. Social history of rural Hungary 1945–1965: (Ö. József Kovács: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában). Hungarian Studies Review, XL. 2. (Fall 2013) 226–229.

A grund iskolája: kis pesti sikertörténetek (Horváth H. Attila: Informális tanulás az Aranycsapat korában). Valóság, (2013) 12. 103–106.

Szomorú örökség (Kováts Judit: Megtagadva). Tiszatáj, (2014) 2. 119–122.

Újmódi tendenciák (Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon 1919–1944). Hitel, (2014) 4. 124–128.

A hálózat csapdájában (TakácsTibor:Besúgók a besúgásról). Betekintő, (2014) 2. 3.

Lelátók népe (Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák). METSZETEK, (2014) 2. 243–246.

Tettesek nyomában (Ungváry Krisztián: Tettesek vagy áldozatok?). Kommentár, (2014) 3. 111–117.

History of the Hungarian Populist Movement: 1920–1990 (by István Papp). Hungarian Historical Review, 4. (2015) 1. 215–219.

Néhány észrevétel Karády ViktorA magyar nemzetiségi statisztika a 'zsidó térfoglalásig' és az 'őrségváltásig' című tanulmányával kapcsolatban. socio.hu, (2015) 2. 21–23.

IV. Konferenciaszereplés, előadás

Attikai vidéki vallásosság a klasszikus korban. Hatvani István Szakkollégium, Debrecen, Történelem szekció, 2005. 04. 04.

Földreformtervezetek a két világháború közti Magyarországon. Kárpát-medencei Fiatal Politológusok Konferenciája, Debrecen, 2008. 11. 22.

Berettyóújfalu sajtóéletének szépirodalmi értékei 1920 előtt. VII. Bihari Diéta, Berettyóújfalu, 2009. 11. 25.

Berettyóújfalu XX. századi emlékezete Dr. Barcsay László emlékirataiban. Interdiszciplinaritás a régiókutatásban: Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája, Debrecen, 2010. 11. 08.

Egy életút pillanatai családi képek és a hozzájuk fűződő történetek bemutatásával, elemzésével. Magyar társadalom a két világháború között: Családtörténeti és életút interjúk a Történelemtanárok Egyletének szervezésében. Záró konferencia, Budapest; Kossuth Klub, 2010. 11. 27.

A sárospataki faluszeminárium felvidéki vonatkozásai. Szemelvények ötszáz év magyar történelméből: PhD-hallgatók országos konferenciája, Szegedi Tudományegyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2011. 04. 08.

Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek, 1–4. A kora újkori magyarországi műveltség és európai távlatai, Debreceni Akadémiai Bizottság székháza, 2011. 11. 22. (szakkönyvbemutató)

„Interdiszciplináris régiókutatás” a kiépülő diktatúra árnyékában. A sárospataki faluszeminárium 1945 és 1951 között. Interdiszciplinaritás a régiókutatásban II. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája, Debrecen, 2011. 11. 30.

A Sárospataki Református Főiskola faluszemináriuma (1931–1951). Magyar egyetemi és főiskolai egyesületek a 20. században. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2012.10.10.

Közelítések a szociográfia fogalmához. A közéletiség alakzatai az irodalomban, A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének workshopja, Síkfőkút, 2012. 11. 10.

Népkutató cserkészek Sárospatakon az 1920-as években. Interdiszciplinaritás a régiókutatásban III. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája, Debrecen, 2012. 11. 21.

A népi szociográfia elmélete és gyakorlata: Kovács Imre és „A néma forradalom”. A parasztéletforma csődje és egy paraszti nemzet víziója a kései modernitás korában. A Magyar Szociológiai Társaság Emlékkonferenciája a 100 éve született Kovács Imre tiszteletére. Budapest, 2013. 03. 10.

A sárospataki faluszeminárium vándorkönyvtár-akciója. Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája, Debrecen, 2013. 11. 22.

A könyv útja „a néphez”: Hatalmi attitűdök és olvasási szokások egy vándorkönyvtár (1936–1949) példáján keresztül. „Információ és társadalom” konferencia, Nyíregyháza, 2013. 11. 22.

A harmadikutas Márai vallomásai. A polgárság vége? Az Irodalmi Jelen és a Magyar PEN Club kerekasztala Márai Sándor Hallgatni akartam című könyvéről. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2014. 06. 3.

A sárospataki faluszeminárium jelentősége. Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Irodalmi és Nyelvi Szekció, Sárospatak, SRK, 2014. 07. 14.

Párhuzamos populizmusok? A magyar népi mozgalom regionális dimenziói. Interdiszciplinaritás a régiókutatásban V. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája, Debrecen, 2014. 11. 20.

Populizmus, népiség, szociográfia – kelet-(közép)-európai összefüggések. A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének Komparatisztika Műhelye, 2015. 03. 11. 14:00–15:30. (előadás és műhelybeszélgetés, moderátor: Takács Miklós)

Családok a történelem viharában. Az 1944-45-ös sorsfordulók és a személyes emlékezet. A családi kapcsolatok szokásrendszere és a nemzedékváltások történeti alakulása a 20. században.Budapest, ELTE BTK Néprajzi Intézete, 2015. 05. 28.

From Myths to Reality: the Regionalism of Endre Bajcsy-Zsilinszky (1886–1944). National Identities in Central Europe in the Light of Changing European Geopolitics 1918–1948. Faculty of Social Studies Masaryk University, Brno (CZ), 30th of June, 2015.

Népiség, konzervativizmus, egzisztencializmus: a sárospataki faluszeminárium (1931–1951) helye a magyar falukutatásban. Iskola, művelődés, társadalom: a Hajnal István Kör 2015. évi konferenciája, Sárospatak, 2015, augusztus 28.

V. Oral History

Szerkesztett, képgyűjteményes életútinterjú Fahidi Évával (Hosszú Gyulával közösen). http://www.tte.hu/media/pdf/interjuk20-fahidi_eva.pdf (Letöltve: 2015-09-25) = Történelemtanárok Egylete, Családtörténeti életútinterjúk, 2010, 52.

Szerkesztett, képgyűjteményes életútinterjú Szász Ilonával. http://www.tte.hu/media/pdf/interjuk07-szasz_ilona.pdf(Letöltve: 2015-09-25) = Történelemtanárok Egylete, Családtörténeti életútinterjúk, 2010, 51.

Szerkesztett, képgyűjteményes életútinterjú Sinka Györggyel. http://www.tte.hu/media/pdf/interjuk16-sinka_gyorgy.pdf (Letöltve: 2015-09-25) = Történelemtanárok Egylete, Családtörténeti életútinterjúk, 2010, 61.

Szerkesztett, képgyűjteményes életútinterjú Szipál Mártonnal. http://www.tte.hu/media/pdf/interjuk10-szipal_marton.pdf (Letöltve: 2015-09-25) = Történelemtanárok Egylete, Családtörténeti életútinterjú, 2010, 78.

Szerkesztett, képgyűjteményes családtörténeti mélyinterjú Dr. Semsey Klárával. (http://www.kre.hu/portal/index.php/eletutinterjuk.html (Letöltve: 2015-02-18) = A Magyar Református Egyház elmúlt száz éve életútinterjúk tükrében, Károli Gáspár Református Egyetem, 2013, 193. Publikálva: 2015.

Szerkesztett, képgyűjteményes családtörténeti mélyinterjú Dr. Ötvös Lászlóval. (http://www.kre.hu/portal/index.php/eletutinterjuk.html (Letöltve: 2015-02-18) = A Magyar Református Egyház elmúlt száz éve életútinterjúk tükrében, Károli Gáspár Református Egyetem, 2013, 210. Publikálva: 2015.

Szerkesztett, képgyűjteményes családtörténeti mélyinterjú Dr. Fekete Csabával. (http://www.kre.hu/portal/index.php/eletutinterjuk.html (Letöltve: 2015-02-18) = A Magyar Református Egyház elmúlt száz éve életútinterjúk tükrében, Károli Gáspár Református Egyetem, 2013, 145. Publikálva: 2015.

VI. Rövidebb közlemények

Bemutatkozik a Debreceni Egyetem, MOHA: Mindent az Oktatásról a Hallgatóknak, 2008, május, 10–12.

Interjú Kerepeszki Róbert történésszel, MOHA, 2008, június, 15–17.

Professzorportrék: Csűry Bálint, Egyetemi Élet, 2008, november, 15.

Professzorportrék: Milleker Rezső, Egyetemi Élet, 2009, március, 15.

A Debreceni Diéták, Egyetemi Élet, 2009, április, 15.

Telki zarándokok Erdélyben, Telki Napló, 2013/6, 16.

Torony a magasban, Népiblog, 2014, január 18.

A társadalomreformok alapfeltételéről, Népiblog, 2014, május 12.

Hallgat a mély? A magyar társadalom a Nagy Háború előestéjén I., Népiblog,2014, július 18.

Hallgat a mély?A magyar társadalom a Nagy Háború előestéjén II., Népiblog, 2014,július 23.

Egy „népi skóla” története (Dienes Dénes–Ugrai János: A Sárospataki Református Kollégium története), Népiblog, 2014. szeptember 27.

Parasztpártok, népiség, agrárpopulizmus a két világháború közti Kelet-(Közép-)Európában, Népiblog, 2014.11. 26, 4p.

Gondolatok Kodolányi János második világháborús publicisztikájához, Népiblog, 2014. 12. 17, 5p.

Kérdőjelek egy portré körül (Bajcsy-Zsilinszky Endre), Népiblog, 2015. 05. 20, 4p.

VII. Szerkesztés

Interdiszciplinaritás a régiókutatásban I. Szerk.: Bartha Ákos, Szálkai Tamás, Szendrei Ákos, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 2011, (elektronikus tanulmánykötet)

Interdiszciplinaritás a régiókutatásban II. Szerk.: Bartha Ákos, Szálkai Tamás, Szendrei Ákos, HBML, Debrecen, 2012, (e-tanulmánykötet)

Interdiszciplinaritás a régiókutatásban III. Szerk.: Bartha Ákos, Szálkai Tamás,MNL HBML, Debrecen, 2013, (e-tanulmánykötet)

Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. Szerk.: Bartha Ákos, Szálkai Tamás,MNL HBML, Debrecen, 2014, (e-tanulmánykötet)

http://www.naplo.hu/helyi/2014/11/26/nepszeru-a-regiokutatas.naplo (Hajdú-bihari Napló Online)

http://www.haon.hu/nepszeru-a-regiokutatas/2706033 (HAON)

Népiblog – társszerkesztő (2013 óta).

http://mno.hu/grund/blog-a-nepi-mozgalomert-1208645 (Magyar Nemzet Online)

http://nol.hu/kultura/20140205-orokos_mozgalom-1442561 (Népszabadság Online, Vári György)

Egyéb

Magyar szakhét szervezése, Debreceni Egyetem BTK, 2008. 04. 8–10.

Kísérlet Nagy Lajos Kiskunhalom című művének antropológiai olvasatára, DEIrodalomtudományok Doktori Iskola, 2009. 03. 26. (Műhelybesz.vez.: Görömbei András/)

„…Rend- és rangkülönbség nélkül…”, kiadvány-bemutató és tévéinterjú, Berettyóújfalu, Bihari Múzeum, 2010. 09. 15. (Berettyó TV és Bihari Hírlap, 2010, szept. 24/3.)

Könyvbemutató (Bartha Ákos: Falukutatás és társadalmi önismeret) Valuch Tibor, Dienes Dénes és Szilágyi Zsolt közreműködésével, DE Történelmi Intézet Könyvtára, 2013. 05. 15.

Száz év magyar történelem – az I. világháború emlékezete, Hitel-est, Budapest, MOM Park, 2014. 02. 26. (Műsorvezető: Tőkéczki László. Meghívott vendégek: Domonkos László, Mórocz Zsolt, Bartha Ákos)

Lektori vélemény: Új Nézőpont (2014), socio.hu (2015)

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok: pályázatbírálat (K, 2014)

Folyamatban lévő kutatások, megjelenés előtt álló publikációk

Populizmus, népiség, modernizáció. Fejezetek a kelet-közép-európai politikai gondolkodás 20. századi történetéből, Argumentum, 2016. ~300. (önálló kötet)

Fajvédelem és nemzeti radikalizmus. Eszmetörténeti monográfia Bajcsy-Zsilinszky Endréről, Posztdoktor kutatói munka. Témavezető: Zeidler Miklós, MTA BTK TTI, 2015. 09. 01.–2017. 08. 31.

Magyar Politikai Lexikon, főszerkesztő: Pásztor Péter, 2015. Lektori munka mellett a következő szócikkek elkészítése: agrármozgalmak, falu (vidék), föld, Független Kisgazdapárt, Keresztény-Keresztyén Földmíves-, Kisgazda- és Polgári Párt, népi mozgalom, népi-nemzeti, népi-urbánus vita, parasztság, populizmus, szövetkezet.

Újrakezdők (Népiblog, kötet-társszerkesztés), L’Harmattan, 2016. (~200)

Egy mélytengeri hal szárazon. Sértő Kálmán – az „urbánus”, a népi, a hungarista, METSZETEK: A Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézetének online társadalomtudományi folyóirata, 2015/2, 22.

A népi írópolitikusok és a demokrácia, A demokrácia kísérlete (1944–1948), Politikatörténeti Intézet, 2015. 11. 04. (tudományos konferencia, előadás)

A nép szolgálatában (Népszolgálat – A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében), Múltunk, 2015, (recenzió)

Népiség, konzervativizmus, egzisztencializmus: a sárospataki faluszeminárium (1931–1951) helye a magyar falukutatásban, Hajnal István Kör 2015. (konferenciatanulmány)

Követhető a Magyar Tudományos Művek Tárán is: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10033391 (Letöltve: 2014-11-21)

Kutatások

KUTATÁSI TERÜLET

20. századi kelet-közép-európai társadalom-, gazdaság- és eszmetörténet (falukutatás, népi írók, szociográfia, földreformok, populizmusok, emlékezetkutatás, oral history, régiótörténet)


Egyéb

TANÍTÁS

Falukutatás, szociográfia, népiség a két világháború közti Magyarországon (szeminárium, DE BTK Történelmi Intézet, 2009/10. II. félév)

Szépirodalmi művek magyar társadalomrajzai a 20. század első feléről (speciálkollégium, DE BTK Történelmi Intézet, 2009/10. II. félév)

Szakmódszertan szeminárium: oral history (DE BTK Történelmi Intézet, felkért előadó: 2010. május 11. és 2011. március 21.)

Tóth Árpád Gimnázium, helyettesítő tanár (Zaccaria Leó órái: történelem, irodalom, nyelvtan tárgyak, Debrecen, 2011, szeptember–november)

Társadalomtörténet I. Bevezetés a társadalomtörténetbe – Fejezetek a két világháború közötti évtizedek magyar társadalomtörténetéből (előadás, DE BTK Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, felkért előadó: 2013. szeptember–november)

Külső témavezetés: Bechtold Panna – PPKE BTK, Történelem BA: „Háborús Alltagsgeschichte: egy erdélyi magyar család levelezése 1916-ban, 2014, 40.

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata